Obsługa BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest zbiorem zasad, które określają sposób wykonywania pracy, tak aby zapewnić wszystkim pracownikom warunki pracy w sposób bezpieczny oraz higieniczny. W żadnym akcie normatywnym nie ma definicji legalnej zwrotu BHP, natomiast w dziale X Kodeksu pracy, w artykułach od 207 do 212 można znaleźć kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawodawca w sposób precyzyjny nakłada na pracodawcę obowiązki związane z przestrzeganiem BHP, a ponadto prawa i obowiązki pracowników w tym zakresie. Przede wszystkim pracodawca powinien brać odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz ma za zadanie chronić zdrowie i życie swoich pracowników przez zapewnianie im odpowiednich warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przykładowymi obowiązkami pracodawcy w zakresie BHP jest zapewnianie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń, czy uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Natomiast czym jest obsługa BHP? Jest to bardzo szerokie pojęcie, które może obejmować wszystkie usługi związane z BHP, świadczone na rzecz przedsiębiorstwa przez zewnętrznych specjalistów. Podstawową funkcją specjalistów podejmujących się obsługi BHP jest prowadzenie obowiązkowych szkoleń, a w niektórych firmach specjaliści mogą przejąć wszystkie czynności BHP takie jak: prowadzenie dokumentacji, doradztwo, załatwianie spraw w ZUS czy ocena ryzyka zawodowego. Najczęściej spotykanym zakresem obsługi BHP niezaprzeczalnie jest stały nadzór sprawowany przez firmę zewnętrzną. Powierzenie służby BHP zewnętrznym specjalistom pomoże w jak najefektywniejszych oraz najtańszych rozwiązaniach związanych z ich doświadczeniem zawodowym. Taka obsługa polega przede wszystkim na doradztwie w zakresie interpretacji przepisów BHP, tworzeniu wewnętrznych regulaminów, sporządzaniu dokumentacji czy prowadzeniu kontroli.

Obsługa BHP: https://www.bhp-prometeo.pl/